DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.066.04

Дослідження в галузі культури в освітніх програмах університетів Ірландії

O. S. Chastnyk

Анотація


Актуальність. Наше суспільство характеризується швидким зростанням ролі університетів у поширенні знань та формуванні інтелектуальної еліти. Порівняно легкий доступ до вищої освіти в деяких країнах ЄС та відкритість європейських кордонів є серйозними викликами для українських університетів. Для виживання в конкурентній боротьбі українським закладам вищої освіти  потрібна, зокрема, інформація про навчальні програми та напрями досліджень західних університетів у споріднених галузях знань. Критичний аналіз такої інформації надасть змоги об’єктивніше оцінити власну ідентичність та визначити, який зарубіжний досвід слід запозичити, а який — ні. Особливо актуальним у цьому плані є вивчення освітніх програм у галузі культури, оскільки дослідження в цій галузі сприяють кращому розумінню сучасних цивілізаційних процесів.

Мета статті — проаналізувати основні характерні ознаки навчальних програм із cultural studies, що викладаються в ірландських університетах. У контексті нинішньої дискусії «Культурологія vs Cultural studies» слід звернути увагу, які елементи cultural studies доцільно запозичити для викладання культурології в закладах вищої освіти України.

Методологія. У статті використовуються описовий, порівняльний та класифікаційний підходи.

Результати. Аналіз матеріалу виявив велику різноманітність підходів до вивчення культури в Ірландії, починаючи від розгляду загальних теоретичних аспектів до вивчення конкретних культур. Теоретичні питання викладаються в класичних університетах, водночас програми менших закладів часто спрямовані на практичне застосування набутих в університеті навичок та знань. Типовими для більшості курсів є поєднання ідей і методів, запозичених у різних соціальних та гуманітарних наук, а також спрямованість на вивчення культурних інститутів сучасного суспільства. Виявлено, що більшість із цих програм змістовно і методологічно набагато ближчі до українських курсів культурології та мистецтвознавства, аніж до класичних cultural studies. Чимало  програм зосереджуються на вивченні фольклору, етнології та мистецтва, тобто галузей знань, які активно викладаються в Україні. Водночас доцільно уважніше ознайомитися з такими інноваційними курсами на перетині гуманітарних наук, обчислень та управління інформацією, як Digital Humanities; Порівняльна література та cultural studies; Культурні відмінності та перехідні процеси. Заслуговують на увагу міжнародні та міжуніверситетські проекти  з компаративним аналізом різних культур, а також інноваційні міждисциплінарні програми прагматичного спрямування, які не мають прямих аналогів у практиці викладання культурології. Схоже також, що ірландські університети надають ширші кар’єрні можливості у сфері культури, аніж аналогічні навчальні заклади в Україні. Доцільно доповнити українські програми з культурології спеціальним курсом, що стосується досвіду викладання cultural studies у західних університетах.

Новизна. Стаття являє собою першу спробу систематизувати навчальні програми з cultural studies в ірландських університетах та порівняти їх з курсами культурології, що викладаються в українських ЗВО.

Практичне значення. Матеріали цієї статті можуть стати в нагоді українським професіоналам, які розробляють курси культурології.


Ключові слова


університет; культура; освітні програми; cultural studies; культурологія; Ірландія

Повний текст:

PDF

Посилання


Zvereva, G. (2008). Culturology or cultural studies? Retrieved from https://www.hse.ru. [in Russian].

Kravchenko, O. (2013). Culturology in the context of academic cultural traditions. Culture of Ukraine, (42), 59–70. [in Ukrainain].

Nurzhanov, B. G. & Yerzhanova, A. M. (2010). What is cultural studies? A field of research in culturology. Retrieved from https://articlekz.com. [in Russian].

Usmanova, А. (2001). Gender and culture in the paradigm of cultural studies. St. Petersburg: Apeteia. [in Russian].

Sheyko, V. M., Kanistratenko & М. М., Kushnarenko, N. M. (2018). Principles and priorities of research at higher education institutions in the field of culturology and art. Visnyk of Kharkiv state academy of culture, (52), 61–70. [in Ukrainain].

Sheyko, V. M., Bohutskyi, Yu. P. & Germanova de Diaz, Ye. V. (2012). Culturology: A textbook. Kyiv: Znannia. [in Ukrainain].

Sheyko, V. M. & Bohutskyi, Yu. P. (2005). Formation of basics of culturology in the era of civilizational globalization. Kyiv: Geneza. [in Ukrainain].

Durham, M.G. & Kellner D.M. (Eds.) (2012). Media and Cultural studies: Keyworks. Oxford: Wiley-Blackwell. [in English].

During, S. (Ed.) (1999). The cultural studies reader. London: Routledge. [in English].

Grossberg, L., Radway, J. (Eds.) (1994). Cultural studies. London: Routledge. [in English].

Trend, D. (Ed.). (2001). Reading Digital Culture. Oxford: Wiley-Blackwell. [in English].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net