Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Загальні положення

  Редакційні колегії наукових фахових видань Харківської державної академії культури (далі – академія) у своїй роботі керуються нормами законодавства України у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, а також вимогами міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection та ін.
  До публікації в науковому збірнику приймаються профільні статті проблемного, узагальнюючого, методологічного спрямувань, які містять нові наукові результати й раніше ніде не друкувалися. Праці мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети.
  Статті приймаються українською або англійською мовами.
  Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

  – перевірка дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008:2015 «Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 7152:2010-11-26 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»; ДСТУ 6096:2009 «СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування») і прийнятим для оформлення пристаттєвого списку посилань міжнародним стилем APA (American Psychological Association Style);
  – здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
  – перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

 • Відповідальність авторів

  Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і надає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (зокрема прізвище й ініціали автора, місце роботи, електронну адресу для кореспонденції, ORCID) у друкованій та електронній версіях збірника, що передбачає дотримання політики відкритого доступу, згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, можливість вільно читати, завантажувати, копіювати й поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства.

  Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. 
  Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

  Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються. 
  Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за зазначеними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Порядку оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.

 • Подання статті до редколегії

  Стаття подається в електронному вигляді на електронну пошту редакції: rvv2000k@ukr.net. В Темі листа зазначаються прізвище автора, назва видання. Наприклад: «Петренко. "Культура України"».
  Автори надсилають до редакції:

  1. Статтю.
  2. Заяву на розміщення наукової статті в збірнику (див. зразок заяви).
  3. Анкету — відомості про автора(-ів) українською та англійською мовами (див. зразок Анкети).
  4. Англомовну анотацію (орієнтовно 2500 зн. без пробілів). Вона включається в статтю і подається окремим документом, який слід завірити підписом перекладача та печаткою за місцем його роботи. Якщо стаття написана англійською, анотація до неї подається українською (не менше 900 зн. без пробілів).
  5. За необхідності — ілюстративний матеріал — фото, рисунки, таблиці.

  Усі документи, що містять підписи та печатки, мають бути відсканованими.
  Для аспірантів: обов’язково зазначити відомості про наукового керівника: ПІБ, місце роботи, електронну пошту.
  Назви файлів за зразком:
  «Петренко_Заява» // «Петренко_Анкета» // «Петренко_Стаття_укр» // «Петренко_англ_анот» // «Петренко_Рисунок1» тощо.
  Далі стаття перевіряється на плагіат (1–2 дні) на виконання листа МОН України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» від 23.10.2018 р. № 1/9-650. Якщо комп’ютерна система не вказує на елементи запозичення, матеріал передається для подальшого незалежного (сліпого) рецензування (2–3 тижні).
  За результатами експертизи редактор повідомляє автору про подальшу долю статті:
  • допуск до друку;
  • необхідність доопрацювання відповідно до зауважень, висловлених у рецензії;
  • відмову в публікації.

 • Технічні вимоги до статті

  До друку приймаються статті обсягом до 1 авт. арк. (до 40 тис. зн.) з урахуванням анотацій, таблиць, графіків та списку посилань.
  Параметри сторінки: формат А4; орієнтація книжкова; поля — по 2 см; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ — 1,25 см. Текст має бути вирівняний за шириною аркуша.
  Рисунки й таблиці вирівнюються по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. У статті ілюстративний матеріал подається після тексту, де він згаданий, а також додається в листі кожен окремим файлом із розширенням: *.jpeg не менше 300 dрі. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті обов’язково проставляються посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч. Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер.
  На початку статті зазначається:

  • індекс УДК (по лівому краю);

  • ініціали та прізвище автора в називному відмінку (з нового рядка по лівому краю);

  • науковий ступінь, учене звання, посада, повна назва організації, де працює автор, місто;

  • адреса e-mail (обов’язково);

  • номер ORCID (обов’язково);

  • назва статті, анотація з ключовими словами;

  • прізвище автора (-ів), назва статті, анотація й ключові слова англійською мовою.


  Далі йде текст за структурою наукової статті, затверджений постановою президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».
  Структурні елементи статті виділяють жирним шрифтом і крапкою:
  Актуальність теми дослідження. Цей розділ має містити аргументацію вибору теми дослідження, її співзвучність сучасним науковим трендам або мати посилання на тему кафедри / факультету / наукового закладу.
  Постановка проблеми, її актуальність і зв’язок із важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5–10 рядків).
  Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань; частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).
  Мета статті (формулювання цілей статті) — опис головної ідеї публікації, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; мета статті відповідає постановці загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті — 5–10 рядків).
  Виклад основного матеріалу дослідження — головна частина статті, де висвітлюються основні положення дослідження, програма й методика експерименту, отримані результати та їхні обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок автора.
  Висновки — основні підсумки, рекомендації, значення виконаної роботи для теорії й практики.
  Перспективи подальших досліджень мають вказувати напрями подальшого розвитку теми.

 • Технічні вимоги до анотацій

  У статті має бути дві анотації — українською та англійською мовами. Текст анотації українською має бути 900 знаків (відповідно до вимог реферативної бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) «Україніка наукова»). Анотація англійською мовою обсягом близько 2500 знаків надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, містить такі елементи: актуальність теми, мета, методологія, результати, новизна, практичне значення, висновки.
  В англомовних статтях на початку розміщується англомовна анотація, далі — українська (900 знаків).
  Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 слів.
  Англомовна стаття або анотація мають бути завірені підписом перекладача й печаткою за його місцем роботи. У випадку, коли автор володіє мовою на рівні В2, він надає копію сертифіката або диплом про закінчення факультету іноземних мов.

 • Технічні вимоги до списку посилань / References

  Прикінцевий Список посилань повинен містити мінімум одну наукову працю, індексовану у WoS або Scopus.
  Наприкінці бібліографічного опису статті з періодичних видань після 2015 року обов’язково вказувати її номер DOI.
  Список посилань оформляється відповідно до міжнародного стандарту APA Style. Він має містити тільки назви праць, на які посилається автор (не менше 5 джерел), і не може складатися тільки з посилань на вебсайти! Назви праць у прикінцевому списку впорядковуються за абеткою, не нумеруються.
  Цитування в тексті також слід оформити за міжнародним стандартом APA Style. Якщо в огляді літератури або далі в тексті наявне посилання на прізвище вченого — його публікація має бути в загальному списку посилань після статті.
  Слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, навчальні посібники та зловживати посиланнями на власні публікації (максимум одне-два, із зазначенням, яка саме інформація, дотична до поданої статті, міститься в попередній публікації). Посилання на неопубліковані праці не дозволяються. За правильність наведених у списку посилань даних відповідальні автори.
  Список посилань в англомовній статті подається мовою оригіналу (тобто укр., англ. тощо).
  References наводиться після списку посилань з метою активного введення публікацій до обігу наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами, тому список посилань перекладається англійською мовою.
  Важливо! В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.
  Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ.
  Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:
  http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

  https://www.bibme.org/citation-guide/

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.