Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми

M. V. Aleksandrova

Анотація


Події, що відбуваються в сучасному соціальному, політичному і культурному просторі України, надзвичайно актуалізують концепт травми. Дискурс травми здебільшого базується на понятті «пам’яті» як пам’яті про травму. Акцентується саме на сучасному ракурсі травматичних подій, в умовах яких формується соціальне опосередкування травми, її психологічне опрацювання та травматичне усвідомлення. Мета статті — актуалізація дискурсу травми як можливості для самоусвідомлення та вибудовування ідентичності суспільства в сучасних умовах української соціокультурної дійсності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александер Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология / Дж. Александер — М. : Праксис, 2013. — 640 с.

Alexander J. Cultural Trauma and Collective Identity / J. Alexander // The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. — Oxford : Oxford University Press, 2003. — 296 p.

Айерман Р. Социальная теория и травма / Р. Айерман // Социологическое обозрение. — 2013 . — № 1. — С. 121–138.

Беньямин В. О понятии истории / В. Беньямин // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 46. — С. 81-90.

Горський В. С. Історія української філософії / В. С. Горський. — Київ : Наук. думка, 1997. — 285 с.

Журженко Т. Міф про дві України: (з приводу ст. М. Рябчука «Двоїс­тість чи двозначність? Україна як політична (де)конструкція») / Т. Журженко // Сучасність. — 2003. — № 4. — С. 78–83.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. — Київ : Наук. думка, 1992. — 110 с.

Карась А. Етика свободи і солідарности у громадянському суспільстві [Електронний ресурс] / А. Карась // Незалежний культурологічний часопис «Ї». — 2001. — Число 21. — Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/karas.htm. — Назва з екрана.

Кравченко О. В. «Схід» як чинник української національно-культурної ідентифікації / О. В. Кравченко // Культура України. — Харків : ХДАК, 2014. — С. 15–24.

Куракин Д. Ю. Солидарность и теория травм [Электронный ресурс] / Д. Ю. Куракин. — Режим доступа: http://postnauka.ru/video/16191. — Загл. с экрана.

Neal Arthur G. National Trauma and Collective Memory: Major Events in the American Century / G. Arthu. — Armonk, N.Y. M. E. Sharpe, 1998. — 224 р.

Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора // Франция — память. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 17–50.

Огієнко В. І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження / В. І. Огієнко // Національна та історична пам’ять. — 2013. — Вип. 6. — С. 145–156.

Огієнко В. І. Культурна травма у сучасній зарубіжній історіографії: концепт та метод / В. І. Огієнко // Національна та історична пам’ять. — 2011. — Вип. 1. — С. 148–160.

Patocka J. Essais heretiques. Sur la philosophie de l’histoire / J. Patocka. — Paris : Ed. Vernier, 1981. — 122 p.

Ренан Е. Що таке нація? / Е. Ренан // Націоналізм : антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. — Київ : Смолоскип, 2010. — С. 253–263.

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен ; пер. з нім. В. Кам’янець. — Львів : Літопис, 2010. — 353 с.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс ; пер. с фр. С. Н. Зенкина. — М. : Новое издательство, 2007. — 348 с.

Штомпка П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социологические исследования. — 2001. — № 1. — С. 6–16.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net