Ідеологічні стратегії державної культурної політики України

O. V. Kravchenko

Анотація


Розглянуто методологічні аспекти спадкоємності радянської та сучасної культурної політики України. Проаналізовано ідеологічні підвалини трансформації функцій виконавчих органів влади України у сфері культури. Виявлено змістову суперечливість офіційного визначення культури в сучасному українському законодавстві. Доведено, що концептуальний консерватизм та термінологічна інертність у формулюванні принципів діяльності Міністерства куль тури сприяють фундаменталізації ідеології етатизму в культурній
політиці.


Повний текст:

PDF

Посилання


Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии // ООН. — Режим доступа: ttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_ diversity.shtml. — Загл. с экрана.

Гриценко О. Роздержавлення в культурі: світовий досвід та україн­ські реалії / О. Грицено // УЦКД. — Режим доступу: http://wwwсulturalstudies. in.ua/knigi_2a.php.— Назва з екрана.

Гурська О. А. Культурна політика радянської влади та її вплив на діяльність установ культури Галичини на початку Другої світової війни (1939-1941 рр.) / О. А. Гурська // Військ.-наук. вісн. — 2010. — Вип. 14. — С. 16–25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnv_ 2010_14_2.pdf. — Назва з екрана.

Добренко Е. Сталинская культура: методологическое удушье // Новое литературное обозрение / Е. Добренко. — 2013. — № 123.— Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2013/123/30d.html — Загл. с экрана.

Институты управления культурой в период становления. 1917–1930-е гг. / науч. рук. Т. М. Горяева и др. — М. : Росспэн. — 2004. — 310 с.

Кравченко О. В. Культурна політика в Україні за часів незалежності: дискурс публічної політики / О. В. Кравченко // Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2010. — Вип. 29. — С. 47–57.

Кравченко О. В. Нормативний вимір сучасної культурної політики України // Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2013. — Вип. 40. — С. 22–31.

Ленин В. И. О кооперации / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. — Изд. 5-е. — Т. 45. — С 369–377.

Про затвердження Положення про Міністерство культури України : постанова Каб. Міністрів України від 3 вер. 2014 р. № 495 // Офіц. вісн. Украї­ни. — 2014 — № 81. — C. 11.

Про культуру : Закон України від 4 груд. 2010 р. № 2778 // Офіц. вісн. Украї­ни. — 2011 р. — № 2. — С. 13.

Про Положення про Міністерство культури : указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 388 // Офіц. вісн. України. — 2011. — № 29. — С. 57.

Про Положення про Міністерство культури і мистецтв України : указ Президента України від 9 груд. 1995 р. № 1136 // Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1136/95. — Назва з екрану.

Про Положення про Міністерство культури і мистецтв України : указ Президента України від 31 серп. 2000 року № 1038 // Офіц. вісн. України. — 2000 — № 35. — С. 22.

Про Положення про Міністерство культури і туризму : указ Президента України від 2 груд. 2005 р. № 1688 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 49. — С. 26–30.

Хестанов Р. Генезис культурной политики и возникновение массовой культуры в СССР (1917–1953) / Руслан Хестанов // Социология власти. — 2012.— №8. — С. 74–96.

Янковская Г. И дискурс с дискурсом говорит / Галина Янковская. — Режим доступа: http://gefter.ru/archive/11358. — Загл. с экрана.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net