Визначення поняття «культурна спадщина» в культурному просторі України

V. Yu. Stepanov

Анотація


Здійснюється історичний огляд виникнення, вдосконалення та розвитку поняття «культурна спадщина» згідно з аналізом концепцій певних ідей культурної спадщини в культурному просторі України. Відзначено, що культурна спадщина — це матеріалізована історія країни, свідчення культурного багатства й глибини національної історичної пам’яті. Розглянуто різні точки зору вчених стосовно понять «культурна спадщина», «культурні цінності», «культурні блага». Спільними ознаками для всіх концепцій є сукупність матеріальних і духовних цінностей чи об’єктів, спадковість, історична пам’ять, зв’язок минулого і сучасного. Слушною є думка науковців стосовно нерозривного зв’язку поколінь і трансляції культурної спадщини в часі та просторі.


Повний текст:

PDF PDF PDF

Посилання


Богуславский М. М. Ценности в международном обороте: правовые

аспекты / М. М. Богуславский. — М. : Юристъ, 2005. — 427 с.

Горбик В. О. Пам’ятки України: проблеми збереження і дослідження / В. О. Горбик, Г. Г. Денисенко, П. І. Скрипник. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 1994. — 42 с.

Денисенко О. А. Охорона і збереження пам’яток історії та культури

в Українській державі (1918 р.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. А. Денисенко. — Київ, 2002. —

с.

Каткова Т. Г. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством / Т. Г. Каткова // Право і безпека. — 2005. — Т. 4. — № 5. — С. 148–152.

Копієвська О. Р. Всесвітня культурна спадщина: регулювання міжнародним правом / О. Р. Копієвська // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ,

— Вип. 33. Юрид. і політ. науки. — С. 25–30.

Кот С. І. «Культурні цінності»: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури / С. І. Кот. // Праці центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 20. — С. 10–27.

Кот С. І. Пам’ятка чи пам’ятник? / С. І. Кот // Пам’ятки України. —

— № 4. — С. 27–30.

Миронова Т. М. Сохранение природного и культурного наследия как императив культурной политики постиндустриального общества :

дис. … канд. культурологии : спец. 24.00.01. — М., 2000. — С. 77.

Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів

України (суспільно-географічне дослідження) : дис. … канд. геогр.

наук : спец. 11.00.02. — Київ, 2007. — 220 с.

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей :

закон України від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 48. — С. 405.

Про культуру : закон України від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 24. — С. 168.

Про музеї і музейну справу : закон України від 29 червня 1995 р.

// Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №25. — С. 191.

Холодок В. Д. Становлення та розвиток системи державного управління охороною культурної спадщини в Україні / В. Д. Холодок

// Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. —

Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. — Вип. 3 (14) — С. 131–139.

Холодок В. Д. Сутність охорони культурної спадщини: соціокуль-

турний аспект / В. Д. Холодок // Державне управління та місцеве

самоврядування : тези XII міжнар. наук. конгресу. — Харків : Вид-во

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. — С. 362–363.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net