Еволюційні трансформації культурології

S. M. Volkov

Анотація


Розглядаються сутність еволюційної трансформації культурології з урахуванням відображення світогляду людини в її реальному й ірреальному сприйнятті світу; концепція, згідно з якою гранично ємне трактування моделей культури, картин світу основане не тільки на людському знанні, а й на пізнавальному процесі в системі існуючого світогляду та світорозуміння. 


Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Евразия — космос кочевника, земледельца и горца / Г. Д. Гачев. — М. : Ин-т ДИДИК, 1999.

Головлев А. В. Модель в культурологии / А. В. Головлев // Модель

в культурологии Сибири и Севера. — Екатеринбург : УрО РАН, 1992.

Дриккер А. С. Эволюция культуры: информационный отбор / А. С. Дриккер. — СПб., 2000.

Лотман Ю. М. О метаязыке типологических описаний культуры / Ю. М. Лотман // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. — 1969. — Вып. 236–

IV. — С. 463–465.

Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и вызов. Внутри мыслящих

миров: статьи, исследования, заметки / Ю. М. Лотман. — СПб. : Искусство, 2000.

Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти : монографія / О. П. Опанасюк. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 448 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой : пер. с англ. / И. Пригожин, И. Стенгерс ; общ. ред. В. И. Аршинова,

Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. — М. : Прогресс, 1986. — 432 с.

Уайт Л. Наука о культуре / Л. Уайт // Антология исследований

культуры. Интерпретации культуры. — М. ; СПб., 2006. — С. 19, 152, 165.

Уайт Л. Концепция эволюции в культурной антропологии. Антология исследований культуры. Том. 1. / Лесли Уайт. — СПб. : Университет. книга, 1997. — 630 с.

Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Время и бытие: статьи и выступления. — М., 1993. — С. 10.

Шейко В. М. Культурологія : навч. посіб. / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова де Діас. — Київ : Знання, 2012. — 494 с.

Эйнштейн А. Собрание научных трудов / А. Эйнштейн. — М. : Наука, 1967. — Т. 2. — С. 138.
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net