Герменевтична логіка в методології гуманітарного пізнання

O. M. Yurkevych

Анотація


Досліджено предмет герменевтичної логіки в історії герменевтики, розглянуто особливості герменевтичної логіки як методу гуманітарного пізнання. З’ясовано відмінності інтелектуальних дій у герменевтичній логіці. Зокрема розглянуто аналіз емпіричної множини, одиничний обсяг предмету, метод історичної індукції, мереологічний підхід, діалектику частини й цілого. Герменевтична логіка постає інтелектуальним інструментом культури розуміння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotle. Ob istolkovanii // Aristotle. Op. v 4 t. : T. 2. — M. : Mysl, 1978. — S. 91−116.

Dilthey W. Vvedeniye v nauki o dukhe / W. Dilthey // Zarubezhnaya estetika i teoriya literatury XIX–XX vv : traktaty. stati. esse / M. : Izd-vo MGU. / Sost., obshch. red. G. K. Kosikova. — M. : Izd-vo MGU, 1987. — S. 107−135.

Dilthey W. Ponimayushchaya psikhologiya / W. Dilthey // Khrestomatiya po istorii psikhologii: Period otkrytogo krizisa (nachalo 10-kh gg. — seredina 30-kh gg. XX v.) [Uchebnoye posobiye dlya vuzov po spetsialnosti «Psikhologiya»] / Pod red. P. Ya. Galperina, A. N. Zhdan ; [avt. predisl. A. N. Zhdan]. — M. : MGU. 1980. — 301 s.

Kuznetsov V. G Germenevtika i gumanitarnoye poznaniye / V. G. Kuznetsov. — M. : Izd-vo MGU. 1991. — 192 s.

Rodi Frithiof. Germenevticheskaya logika v fenomenologicheskoy perspektive <...> Gustav Shpet / Frithiof Rodi // Logos. Filos.-literaturnyy zhurnal. — No. 7. — M., 1996. — S. 41−46.

Heidegger M. Bytiye i vremya / M. Heidegger. — Per. s nem. V. V. Bibikhina. Izd. 2-e. ispr., — SPb. : «Nauka», 2002. — 451 s.

Shpet G. G. Germenevtika i eye problemy / G. G. Shpet // Kontekst-1989. — M. : Nauka, 1989. — S. 231−268.

Shpet G. G. Germenevtika i eye problemy / G. G. Shpet // Kontekst-90. — M. : Nauka, 1990. — P. 219−259.

Yurkevich, E. N U istokov germenevticheskoy logiki (traktat Aristotle «Ob istolkovanii») / Ye. N. Yurkevich // Uchenyye zapiski Tavricheskogo nats. un-ta im. V. I. Vernadskogo. Seriya : «Filosofiya. Sotsiologiya», T. 21 (60), № 3. — Simferopol, 2008. — S. 223−227.

Yurkevich Ye. N. Germenevticheskaya logika kak morfologiya logicheskikh form / Ye. N. Yurkevych // Lohika i arhumentatsiia v pravi. Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Lohika i arhumentatsiia v pravi». Kharkiv, 24 kvitnia 2013 r. ; za zah. red. d-ra filos. nauk, prof. O. M. Yurkevych. — Kharkiv : Vyd-vo «FOP Koretska L. O.», 2013. — S. 66−68.

Bollnow O. F. Studies on hermeneutics. Volume 2: On the hermeneutic logic of Georg Misch and Hans Lipps / O. F. Bollnow. — Publishing house Karl Alber Freiburg / Munich, 1983.
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net