Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (модель da chіesa)

I. V. Grebneva

Анотація


Розглянуто питання взаємодії скрипкового стилю Арканджело Кореллі та процесів формоутворення в його Concertі grossі, а також значення поділу ансамблю на групи concertіno і grosso. Наголошено на особливому значенні виконавської складової Концертів. Підкреслюється, що модель da chіesa є прообразом сольного концерту з оркестром. Закцентовано на особливій ролі темброво-фактурної складової в жанрі Concerto grosso.

Повний текст:

PDF

Посилання


Asafyev B. Muzykalnaya forma kak protsess / B. Asafyev. — L. : Muzyka. Leningr. otd-niye, 1971. — 376 s., not. il.

Varunts V. Muzykalnyy neoklassitsizm: Istoricheskiye ocherki / V. Varunts. — M. : Muzyka, 1988. — 80 s. — (Voprosy istorii, teorii, metodiki).

Zeyfas N. Concerto grosso v tvorchestve Gendelya / N. Zeyfas. — M. : Muzyka, 1980. — 80 s.

Zeyfas N. Zametki ob estetike zapadnoyevropeyskogo barokko / N. Zeyfas // Sov. muzyka. — 1991. — №3. — S. 99–106.

Kuznetsov K. Arcangelo Corelli (1653 — 1953) / K. Kuznetsov. I. Yampolskiy. — M. : Muzgiz, 1953. — 68 s.

Livanova T. Istoriya zapadnoyevropeyskoy muzyki do 1789 goda : uchebnik : v 2 t. / T. Livanova. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : Muzyka, 1983. — T. 1. Po XVIII vek. — 696 s.

Moskalenko V. Do vyznachennia poniattia «muzychne myslennia» / V. K. Moskalenko // Ukrainske muzykoznavstvo (nauk.-metod. zbirnyk) ; red. M. Holovashchenko. — Kyiv, 1987. — Vyp 28. — S. 48–53.

Nazaykinskiy E. V. Logika muzykalnoy kompozitsii / E. V. Nazaykinskiy. — M. : Muzyka, 1982. — 319 s.

Kharnonkurt N. Muzyka yak mova zvukiv. Shliakh do novoho rozuminnia muzyky / N. Kharnonkurt. — Sumy : Sobor, 2002. — 184 s.

Kholopova V. N. Muzyka kak vid iskusstva : ucheb. posobiye / V. N. Kholopova. — SPb. : Lan, 2000. — 320 s.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net