Вимоги до оформлення та подання статей

Наукові фахові видання ХДАК: «Культура України», «Вісник Харківської державної академії культури»


Автори подають статті в роздрукованому й електронному варіантах.
Роздрукований варіант статті та супровідні документи автори особисто приносять у редакційно-видавничий відділ ХДАК, або надсилають листом на поштову адресу редакції:

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури
редакційно-видавничий відділ ХДАК
Редакторові Трояну Арсенію Анатолійовичу

тел. (057)731-27-83

Електронні варіанти статей та супровідних документів слід надсилати на електронну пошту редакції rvv2000k@ukr.net, обов'язково зазначивши в ТЕМІ листа: стаття в «Культуру України» (серії «Культурологія», «Мистецтвознавство»), «Вісник ХДАК» (серія «Соціальні комунікації»).
Файли називати тільки за таким зразком: Прізвище_Заявка, Прізвище_Стаття_укр, Прізвище_Рецензія, Прізвище_Рисунок1 тощо.
Усі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.

Пакет документів, який автори мають подати до редакції збірника

1. Заявку на розміщення наукової статті в збірнику.
2. Відомості про автора(-ів) (прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів) мовою статті, вчений ступінь і посада, назва установи, у якій виконано дослідження, повна поштова адреса установи (за міжнародним стандартом), особисті телефон та e-mail (адреса електронної пошти бажано на поштовому сервері установи, якщо він існує), номер ORCID).
3. Рекомендація до друку відповідної наукової установи та рецензію на статтю.
Редактор збірника впродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторам про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації.

Вимоги щодо обсягу наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій

Статті за рубриками збірника – до 12 ст. (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел); наукове повідомлення – до 4 ст.; відгук або рецензія – до 3 ст. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Технічні вимоги до рукопису статті

Текст статті виконується тільки у форматі *.dос, або *.rtf (Місrоsoft Word 2003). У форматі *.dосх (Місrоsoft 2007) статті НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ з технічних причин.
Параметри сторінки — формат А4; орієнтація – книжкова; поля — по 2 см; шрифт — Тіmes New Roman; кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5; абзацний відступ — 1,25 см. Текст має бути вирівняний по ширині аркуша.
Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше).
На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов'язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.
Рисунки необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Також, обов’язково мають бути надіслані окремі файли рисунків у форматах JРG або ТІF, з роздільною здатністю не нижче 300 dрі. Друкуються лише чорно-білі зображення, кольорові зображення розміщуються в файлі (.pdf) на сайті збірника.

Оформлення рукопису, обсяг, послідовність і розташування складових статті

Послідовність друкування окремих складових наукової статті має бути такою:
1. УДК — зліва над назвою статті;
2. Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) мовою статті (повністю), вчений ступінь і посада, назва установи, у якій виконано дослідження, назва міста;
3. Назва статті (повинна точно відображати зміст дослідження, бути короткою, в межах 9 повнозначних слів, містити більшість ключових слів);
4. Анотація (стисла характеристика змісту статті), яка містить до 50 повнозначних слів;
5. Ключові слова (не більше 10);
6. Текст статті;
7. Список джерел;
8. Резюме (Abstract), яке містить назву статті, прізвище та ініціали автора (авторів), учений ступінь і посаду, назву установи, де виконане дослідження, текст резюме (виклад основних положень і висновків статті, одержані результати), ключові слова та подається трьома мовами. Обсяг резюме, призначеного для опублікування у міжнародних базах реферативної наукової інформації, має обсяг до 250 слів (не більше 1500 знаків).

Дані пп.2-5 подаються українською, російською та англійською мовами!

Стаття повинна бути підписана автором (-ми). Автор несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації та правильність наведених у роботі відомостей (особові дані, написання назв тощо).

Обов’язкові складові наукової публікації

Відповідно до загальних вимог до наукової публікації (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р., 7-05/01) остання має містити такі обов’язкові елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із актуальними науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких розглядається дана проблема з наступним чітким означенням невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту відповідно до чинного Правопису, зокрема за дотримання сучасної української наукової термінології, написання прізвищ, власних назв тощо.
Постановка проблеми, її актуальність та зв'язок з важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5-10 рядків).
Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань; частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).
Мета статті (формулювання цілей статті) — опис головної ідеї публікації, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; вказаний розділ дуже важливий: з нього читач визначає корисність для себе запропонованої статті; мета статті відповідає постановці загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті 5–10 рядків).
Виклад власне матеріалу дослідження — головна частина статті, де висвітлюються основні положення дослідження, програма і методика експерименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок автора.
Часто повторювані у тексті словосполучення та назви доречно скоротити, надавши наприкінці статті перелік відповідних скорочень. При першому згадуванні у тексті обов’язкове (за винятком побіжного перерахування авторів наукових праць у історіографічному огляді) наведення вичерпної інформації про особу (повне прізвище, ім’я, по батькові, роки народження та смерті).
Усі застарілі історичні, географічні, суспільно-політичні тощо назви обов’язково мають супроводжуватися вказівкою на їх сучасне написання. Усі додаткові відомості оформлюються у вигляді зносок унизу сторінки чи у вигляді Додатків.
Посилання на джерела та літературу подаються згідно стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) (див. далі)
Висновки — основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень.

Списки джерел та літератури

Прикінцевий список джерел і літератури має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту АРА Style. Список може містити тільки назви праць, на які посилається автор. Рекомендовані списки, переліки тощо можуть бути оформлені як Додаток (значні за обсягом) чи згадуватися в зносках як уточнення. Назви праць у прикінцевому списку розташовуються за абеткою.
Блок REFERENCES наводиться після списку використаних джерел із метою активного включення публікацій в обіг наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами. Задля цього поряд із повторенням позицій списку джерел, наведених латиницею, подається список кириличних джерел у транслітерованому вигляді, а також цитування мають бути оформленні за міжнародними стандартами.
Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) та вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

Оформлення блоку References

Структура бібліографічного посилання на кириличні джерела в References:
- ПІБ авторів (транслітерація);
- транслітерована назва публікації, переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [];
- транслітерована назва джерела, переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [];
- вихідні дані англійською мовою.

Алгоритм оформлення блоку References:

1. Копіюємо ПОВНІСТЮ список джерел до блоку References, залишаючи описи латиницею без змін.
2. Транслітеруємо описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:
Українська транслітерація:
(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php)
Російська транслітерація:
(http://ru.translit.net/?account=zagranpasport)
3. Перекладаємо описи кириличних джерел (заголовок статті та назву джерела) англійською мовою.
4. Редагуємо посилання відповідно до стандарту АРА:
- у квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті та назву джерела англійською мовою;
- розкриваємо англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), залишаючи назву видавництва транслітерованою;
- виправляємо позначення сторінок (замість 12 s. пишемо 12 p.);
- додаємо в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian].

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americfn Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ.

Також рекомендуємо(!):

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: Стиль Американської психологічної асоціації (APA style) (НТУ «Київський політехнічний інститут»)

APA Citation Style от колледжа Cornell.

American Psychological Association (APA) 6th edition style examples от Monash University, Melbourne, Victoria, Australia. (http://www.lib.monash.edu.au/)

Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.
Також існують інструменти для оформлення списків джерел, зокрема АРА Style в Microsoft Word 2007 та пізніших версіях.

ВАЖЛИВО: В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття:
ПІБ автора, назва статті й журналу транслітеруються; назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. Назва статті й журналу виділяються курсивом. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому і номер випуску.

До прикладу:
Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5)? 124–127. [in Ukrainian].

Книга:
ПІБ автора, назва книги та назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо — подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

До прикладу:
Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації:
Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерація її назви.
ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.
Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

До прикладу:
Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій:
Тези доповідей — Abstracts of Papers. Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name. Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

До прикладу:
Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Відповідальність авторів

Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.
Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.
Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за зазначеними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.