Засновник і видавець –
Харківська державна академія культури.

Харківська державна академія культури (ХДАК) – заклад вищої освіти загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України.

Історія академії пов’язана з бібліотечною освітою. Бібліотечний підрозділ спочатку існував у складі Харківського інституту народної освіти (ХІНО). Постановою Раднаркому України від 13 вересня 1925 р. в ХІНО відкрито факультет політичної освіти з міським і сільським відділами, у структурі якого передбачалися книжково-бібліотечна й музейна секції. 10 вересня 1929 р. (протокол № 41/645) Раднарком України прийняв рішення про створення на базі факультету політичної освіти ХІНО самостійного ЗВО – Харківського інституту політичної освіти (ХІПО), у структурі якого було бібліотечне відділення.

1935–1964 рр. – особливий період в історії вищої бібліотечної освіти в Україні, час тридцятилітнього існування самостійного бібліотечного інституту, спочатку Українського бібліотечного інституту, а згодом Харківського державного бібліотечного інституту.

Підготовка культурно-освітніх працівників, яка розпочалася ще 1950 р., розширення й поглиблення культурологічного змісту роботи інституту зумовили його реорганізацію в листопаді 1964 р. у Харківський державний інститут культури.

Харківська державна академія культури створена Постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. за № 818 на базі ліквідованого Харківського державного інституту культури, який був першим закладом вищої освіти такого типу в Україні (Рішення Раднаркому України від 10.09.1929 р., протокол № 41/645). Свідоцтво про державну реєстрацію ХДАК видане виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 079438 від 27.07.1998 р. ХДАК внесена до Державного реєстру навчальних закладів України загальнодержавної форми власності та здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 529688 від 26.08.2010р.

Академія нині – це сучасний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, фундатор і лідер бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти, який здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за 16 напрямами та спеціальностями 7 галузей знань: «культура і мистецтво», «гуманітарні науки», «соціальні та поведінкові науки», «журналістика», «управління та адміністрування», «соціальна робота», «сфера обслуговування». Навчально-виховний процес забезпечують 7 факультетів, 29 кафедр, на яких працюють понад 200 штатних викладачів, серед них: понад 40 докторів наук, професорів, народних і заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв та працівників культури України. Чисельність викладачів, котрі мають наукові ступені, вчені звання, державні почесні звання, становить понад 70%.

Свідченням високого професіоналізму колективу академії є участь багатьох викладачів і студентів у престижних міжнародних конкурсах і фестивалях майстрів мистецтв. Н. Кушнаренко, Г. Асєєв, Б. Колногузенко (двічі) ставали переможцями щорічного регіонального конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Одним із досягнень академії є успішна підготовка науково-педагогічних кадрів. В академії функціонують:

Докторантура (з 1996 р.) та аспірантура (з 1994 р.) зі спеціальностей:

Аспірантури зі спеціальностей:

Здійснено реєстрацію та триває активне опрацювання двох усеукраїнських НДР: «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (державний реєстраційний номер 0109U00511) та «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U00512). ХДАК разом з Інститутом культурології Національної академії мистецтв України успішно досліджують загальнодержавну НДР «Українська культура: історико-культурологічні виміри».

За профілем підготовки кадрів в академії діють дві спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. За п’ять останніх років викладачі академії захистили 16 докторських і 28 кандидатських дисертацій. За означений період опубліковано 46 монографій, 35 наукових збірників, 87 підручників і навчальних посібників, проведено більше 20 наукових конференцій, зокрема міжнародних, усеукраїнських, молодих учених. Щорічно викладачі ХДАК публікують понад тисячу наукових статей і тез доповідей, третина з яких виходить друком у зарубіжних виданнях культурологічно-мистецького спрямування.

Академія друкує два збірники наукових праць «Вісник Харківської державної академії культури» та «Культура України», які затверджені МОН України як фахові з культурології, мистецтвознавства та соціальних комунікацій.

Майже всі науковці, котрі нині працюють в академії, розпочинали творчу діяльність ще на студентській лаві. І нині студентська наукова та творчо-виконавська діяльність посідає важливе місце в житті академії. У ЗВО успішно функціонують студентські творчі колективи: академічний хор, естрадно-симфонічний оркестр, біг-бенд, оркестр народних інструментів, камерний оркестр; вокальний ансамбль «Soundblase», різноманітні за складом інструментальні ансамблі, ансамбль народної музики «Стожари», фольклорний гурт «Фарби», навчальний театр; театр народного танцю «Заповіт», театр сучасного танцю «ЕСТЕТ»; ансамбль бального танцю; студентський театр естрадного співу «СТЕП» та ін. За останні роки сотні студентів стали лауреатами та дипломантами міжнародних і всеукраїнських фестивально-конкурсних заходів.

Наукова діяльність студентів у системі навчального процесу (підготовка рефератів, курсових, бакалаврських і магістерських праць) органічно доповнюється науково-дослідницькою діяльністю в позааудиторний час: наукові гуртки й дослідницькі групи, всеукраїнські студентські олімпіади з різних навчальних дисциплін, щорічні конференції молодих науковців, міські, обласні та всеукраїнські конкурси студентських робіт.

До послуг студентів академії бібліотека, книжковий фонд якої становить понад 310 тис. прим., електронний читальний зал, комп’ютерні аудиторії, інтернет-центр, телевізійна лабораторія та студія звукозапису, навчальний театр, спортивна зала, упорядковані гуртожитки, їдальня, кафе.

Академія має потужні міжнародні зв’язки. Вона є дійсним членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), Організації Європейської співдружності в галузі бібліотечно-інформаційної освіти (БОБКАТССС), Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових досліджень (ЕВКЛІД). Вона має навчальні й наукові зв’язки з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики й Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (Китай), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща). Згідно з укладеними угодами академія здійснює міжнародний обмін викладачами, науковцями, студентами, надає можливостей студентам продовжувати навчання за кордоном.

16 вересня 2005 р. академія підписала Велику Хартію університетів, долучившись до світової університетської спільноти.

За вагомий внесок у розвиток української культури, мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців академія нагороджена в 1979 р. Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 1999 р. – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а в 2004 р. – Почесною грамотою Верховної Ради України й Золотою медаллю Академії мистецтв України.