Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 59. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 5 від 22.12.2017 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" та в пошуковій системі Google Scholar.

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, академік Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Рощенко О. Г., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рябуха Н. О., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, доцент;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян,
І. К. Без’язична

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Музичне мистецтво

О. В. Єрошенко (O. V. Yeroshenko)
Творчо-організаційна складова вокальної підготовки студентів-акторів (на прикладі ХДАК) (The Creative and Organizational Component of Vocal Training of Students-Actors (Case Study of KhSAC))

Н. Ю. Зимогляд (N. Yu. Zymohliad)
Піаністичний тезаурус як основа інтерпретації (на прикладі виконавських версій сонати оп. № 3 О. Скрябіна (Pianistic Thesaurus as the Basis of Interpretation (The Case of Performing Versions of O. Scriabin’s Piano Sonata op. No. 3))

Т. П. Іванніков (T. P. Ivannikov)
Гітарна музика Ф. Кленьянса (F. Kleynjans’ Guitar Music)

Д. В. Кочержук (D. V. Kocherzuk)
Особливості використання устаткування «Live Looping» у сучасному мистецтві естрадного співу (Features of «Live Looping» Equipment Used in the Contemporary Pop Singing Art)

Ю. І. Карчова (Yu. I. Karchova)
Трансформації народнопісенного виконавства у творчості Каті Чілі (Катерини Кондратенко) (The Transformation of Folk-Song Performance in Katya Chilly’s Creative Work (Kateryna Kondratenko))

В. Ю. Кудрявцев (V. Yu. Kudriavtsev)
Метафорика музично-поетичного тексту вокального циклу Ж. Массне «поема кохання» (The Methaphorics of the Musical and Poetic Text of J. Massenet’s Vocal Cycle «The Poem of Love»)

Лю Бінь (Liu Bin)
Композиторська інтерпретація трагедії П. Корнеля «Горації» в однойменній опері А. Сальєрі (The Composer Interpretation of P. Corneille’s Tragedy «Horace» in A. Saleri’s Opera «The Horatii»)

А. Ю. Рум’янцева (A. Yu. Rumyantseva)
Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича «Сатири» (Special Considerations of the Piano Part in the Chamber-Vocal Cycle «Satires» by D. D. Shostakovich)

А. М. Бойко (A. M. Boiko)
Розвиток китайського естрадно-вокального мистецтва в 1970–1990-х рр.: культурно-історичні та жанрово-стильові особливості (The Development of China Pop and Vocal Art in 1970–1990: Cultural and Historical and Genre and Stylish Features)

Чень Менмен (Chen Mengmeng)
Релігійно-філософська концепція пісні Хуан Цзи «Закони неба» (Religious and Philosophical Concept of Huang Ji’s Song «The Laws of Heaven»)

О. Ю. Степанова (O. Yu. Stepanova)
«Теоретичний піанізм»: у пошуках досконалого прийому («Theoretical Pianism»: in Search of the Perfect Musical Technique)

Цао Хе (Cao He)
Теорія китайської колоратури в науковій праці та вокальній творчості Шан Деї (The Theory of Chinese Coloratura in Shang Dei’s Scholarly Endeavor and Vocal Creative Work)

Лі Шуай (Li Shuai)
Джаз у системі українського професійного музичного мистецтва (Jazz in the System of Professional Ukrainian Music Art)

Розділ 2. Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Т. Л. Драч (T. L. Drach)
Танець-модерн у контексті мистецтвознавчого аналізу хореографічної культури України (Modern Dance in the Context of Art Review of the Choreography of Ukraine)

К. В. Островська (K. V. Ostrovska)
Збереження та розвиток національних традицій у хореографічних колективах української діаспори (The Maintenance and Development of National Traditions in the Dance Companies of the Ukrainian Diaspore)

В. Б. Прокоп’як (V. B. Prokopiak)
Підготовка театральних кадрів у Галичині (1941–1944 рр.) (Theatre Staff Training in Galicia (1941–1944))

М. В. Сорока (M. V. Soroka)
Драма В. Винниченка «Брехня» в сценічній інтерпретації М. Волошина (The Drama by V. Vynnychenko «Brekhnia»(«A Lie») in the Stage Production by M. Voloshyn))

О. В. Якобчук (O. V. Yakobchuk)
Формування й динаміка танцювальних шоу-програм у Європі (The Formation and Dynamics of Dance Show Programs in Europe)

Лі Дженьсін (Li Zhenxing)
Проблеми взаємодії театру Заходу та Сходу в ретроспекції вивчення антропології культури (Issues of Interaction Between the Western and Eastern Theatre in Retrospective of Studying Cultural Anthropology)

Л. Ф. Хоцяновська (L. F. Khotsyanovska)
Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей студентів на уроках «Мистецтва балетмейстера» (Improvisation as a Means of the Development of Creative Abilities of Students at the Lessons of Choreographer’s Art)

Л. Й. Кохан (L. Yo. Kokhan)
Жанрові особливості (музичний аспект) вертепу, шкільної драми та інтермедії як чинники музично-драматичного спрямування українського театру ХІХ ст. (Genre Features (Musical Aspect) of the Christmas Living Nativity Scene, School Drama and Interludes as Factors of the Musical and Dramatic Focus of the Ukrainian Theater of the 19 century)

К. В. Бортник (K. V. Bortnyk)
Інтерпретації балету П. І. Чайковського «Лускунчик» французькими балетмейстерами останньої чверті ХХ–ХХІ ст. (Interpretations of Tchaikovsky’s Ballet «the Nutcracker» by the French Choreographers of the Last Quarter of the 20–21st Centuries)

Розділ 3. Теорія та історія мистецтв

O. S. Chastnyk (О. С. Часник)
The Symbolism of the Circle in Traditional Art (Ukrainian-Irish Parallels) (Символізм кола в традиційному мистецтві (українсько-ірландські паралелі))

В. М. Шейко(V. M. Sheyko)
Наукова інтелігенція та українська революція (1917–1921 рр.) (The Academic Intelligentsia and the Ukrainian Revolution (1917–1921))

Н. В. Бойко (N. V. Boyko)
Феномен концертмейстерського мистецтва в контексті наукової рефлексії (The Phenomenon of the Concertmaster Art in the Scientific Reflection Context)

Ю. М. Іванова (Yu. M. Ivanova)
Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність) (Professional Development of Choral Performance in Western Ukrainian Lands (Origins and Modernity))

Є Сяньвей (E Xianwei)
Європейські прообрази китайської музичної драми перетворень: вестернізація класичного національного сюжету (The European Prototypes of the Chinese Musical Drama of Transfigurations: Westernization of the Classical National Plot)

А. О. Фурдичко (A. O. Furdychko)
Перехресні стежки культур: фольклорне виконавство національних меншин україни кінця XX — початку XXI ст. (Cross-cutting Ways of Cultures: Folklore Performance of National Minorities of Ukraine of the Late 20th entury — the early 21th Century)

Л. В. Шемет (L. V. Shemet)
Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України другої половини ХХ ст.: творчий аспект (Children’s Orchestra Performance in the Folk Instrument Art of Ukraine in the Second Half of the 20th Century: Creative Aspect)

Розділ 4. Рецензії

В. М. Шейко (V. M. Sheyko)
Рецензія на книгу Дяченка М. В. «Просто жити (філософські нариси, есе)» (Book Review Dyachenko M. V. «Just to live (Philosophical Essays)»)