Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 58. Серія: Культурологія

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 2 від 29.09.2017 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, академік Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Культурологія

Волков С. М., Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А., Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В., Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В., Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т., Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Теорія та історія культури

Н. М. Бакланова (N. M. Baklanova)
Наукове осмислення образності слова під час вивчення культурології (Scientific Insight of the Word Imagery in Cultural Studies)

А. П. Дубрівна (A. P. Dubrivna)
Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) (Abstract art of Ukraine as a Modus of Intercultural Cooperation in the Context of Globalization (the Case of Ukrainian-Spanish Cultural and Art Projects))

І. А. Куриленко (I. A. Kurilenko)
Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури (Existential Modes in the Context of Postmodern Culture)

М. В. Дяченко (M. V. Diachenko)
Тема людської долі в етичній філософії Сенеки (The Theme of Human Fate in Seneca’s Ethical Philosophy)

Г. Д. Панков (G. D. Pankov)
Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту (The Prayer for Absolution in the Interpretation of "Philosophy of Life" as a Hermeneutic Project)

П. О. Попова (P. O. Popova)
Ідеал святості в контексті молитовної культури православ’я (The Ideal of Holiness in the Context of the Prayer Culture of Orthodox Christianity)

А. А. Савченко (A. A. Savchenko)
Інформація та культура людини в соціокультурному просторі (Information and Human Culture in Socio-Cultural Space)

Т. С. Порхун (T. S. Porkhun)
Взаємозв’язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур (Component Connection: Costume, Fashion, Lifestyle in the Fetishism of Subscultures)

М. Г. Складановська (M. G. Skladanovska)
Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності (Methodological Bases for the Study of Environmental Enculturation in the Context of Socio-Cultural Activities)

І. М. Шуляков (I. M. Shuliakov)
Міжкультурна взаємодія та її види (Intercultural Communication and Its Types)

Н. В. Шумлянська (N. V. Shumlyanska)
Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації (Ethnocultural Transformation Trends of Eco-Tourism Under the Conditions of Globalization)

А. В. Гуріна (A. V. Hurina)
Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції (The Symbols of Collective Unconscious in the Culture of Oral Tradition)

А. В. Тимофеєнко (A. V. Tymofeienko)
Образ Японії в західному кінематографі: стан дослідженості (The Image of Japan in Western Cinema: Case Study)

М. О. Яріко (M. A. Yariko)
Філософія інклюзивного туризму (A Philosophy of Inclusive Tourism)

Т. М. Брагіна (T. M. Bragina), Ю. А. Брагін (U. A. Bragin)
Застосування герменевтичного підходу в інтерпретативній антропології К. Гірца (The Application of Hermeneutical Method in C. Geertz’s Interpretive Anthropology)

К. О. Данник (K. O. Dannyk)
Образотворче мистецтво вірмен в українському культурному просторі: персоналії та взаємозв’язки (Armenian Fine Arts in the Ukrainian Cultural Space: Personalities and Interrelationships)

Л. В. Шемет (L. V. Shemet)
Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. (Harmonicas in the American Music Culture of the First Half of the 20th Century)

В. Ю. Єрьомін (V. Y. Yeremin)
Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять (Tradition and Culture in the Discourse of Integral Traditionalism: the Correlation of Concepts)

Л. Д. Божко (L. D. Bozhko)
Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку (Youth and Student Tourism: Current Development Trends)

Ж. З. Денисюк (Zh. Z. Denysyuk)
Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства (Cultural Environment of the Internet in the Functioning of the Axiosphere of the Society)

Г. Ю. Новікова (H. Y. Novikova)
Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі (The Versatility of Environmental Museum Models in the World Museum Field)

А. О. Фененко (A. O. Fenenko)
Засоби віртуальної музеалізації в межах локальних комунікативних практик та просторі всесвітньої павутини (концепція web 1.0) (The Virtual Musealisation Tools in the Local Communication Practices and World Wide Web (Web 1.0 Concept))

Розділ 2. Українська культура

В. М. Шейко (V. M. Sheyko)
Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин (The Intelligentsia and Soviet Authorities in Ukraine After the October Coup of 1917: the Policy and Experience of Interrelations)

В. А. Балабушка (V. A. Balabushka)
Спадкоємність слов’яно-українських традицій сіверян в оригінальному письменстві середньовічної Русі (The Succession of the Siverians’ Slavic-Ukrainian Traditions in the Original Literature of the Middle Ancient Rus)

О. В. Березінська (O. V. Berezinska)
Інтеграція як одна з основних тенденцій розвитку української культури: через історію до сучасності (Integration as One of the Main Trends in the Development of Ukrainian Culture: Through History to the Modern Times)

О. В. Дульська (O. V. Dulska)
Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А. С. Макаренка (Conceptual Foundations of Spiritual and Moral Values of A. S. Makarenko’s Heritage)

І. М. Наколонко (I. M. Nakolonko)
Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України (Socio-Cultural Programming of a Healthy Lifestyle of the Population of Ukraine)

А. Л. Щербань (A. L. Shcherban)
Орнаментознавчі ініціативи 1920 рр. щодо кераміки Лівобережної України (Ornamentological Initiatives of the 1920s on Ceramics of the Left Bank Ukraine)

Е. Б. Гродська (E. B. Grodska)
Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості (Contemporary Ukrainian Migration to Spain: Socio-Cultural Causes and Features)

О. П. Плюта (O. P. Pliuta)
Українська кухня в сучасному суспільстві (Ukrainian Cuisine in the Modern Society)