Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 57. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 5 від 26.05.2017 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Н. В. Башмакова
Музична риторика в мандолінних концертах А. Вівальді: герменевтичний підхід (Musical Rhetoric in Concert for Mandolin by A. Vivaldi: Hermeneutic Approach)

Н. П. Варавкіна-Тарасова
Співзвуччя духовних символів як основа герменевтики під час аналізу музики (The Consonance of Spiritual Symbols as the Basis of Hermeneutics in the Music Analysis)

І. В. Гребнєва
Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) (The Performing Component of A. Corelli Concerti Grossi Form (Da Chiesa Model))

Є Сяньвей
Міфоепічні прообрази китайської музичної драми перетворень початку ХХІ ст.: герменевтичний аналіз музично-поетичного тексту опери Сан Бо «Метелик» (Mythoepic Prototypes of the Chinese Musical Drama of the Transformations of the Early 21st Century: Hermeneutic Analysis of the «Unclarities» of the Musical and Poetic Text of Sang Bo’s Opera «Butterfly»)

О. В. Єрошенко
Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини XVIII ст. (Semantic-Emotional Component of Vocal Art in the Western European Music-Aesthetic Thought of the Second Half of the XVIII Century)

О. Л. Заверуха
Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту (Choral Writing as the Embodiment of the Artistic Content of the Music Text)

Г. В. Карєлова
Народження фортепіанної прелюдії Л. Бетховена з духу фуги (The Development of L. Beethoven’s Piano Preludes with the Spirit of the Fugue)

Ю. І. Карчова
Тенденції інтерпретування народнопісенного виконавства в сучасному художньому просторі України (Interpretation Trends of Folk-Song Performance in the Contemporary Art Space of Ukraine)

В. Ю. Кудрявцев
Шляхи герменевтичної розшифровки інтонаційно-поетичних символів «Жовтневої поеми» Ж. Массне (Hermeneutic Interpreting the Intonation And Poetic Symbols of J. Massenet’s «The October Poem»)

Лі Мін
Семантика поняття «Юань» у китайському музичному мистецтві (The Semantics of the «Yuan» Concept and its Manifestation in the Chinese Music Art)

Лю Бінь
Герменевтичний аналіз як умова формування об’єктивної дослідницької оцінки опери А. Сальєрі «Горації» (Hermeneutic Analysis as a Condition for an Objective Scientific Appraisal of the Opera «Les Horaces» (The Horatii) By A. Salieri)

В. В. Осипенко, О. А. Шишкіна
Герменевтичний підхід у навчальній роботі зі студентським фольклористичним гуртом (Hermeneutic Approach in the Academic Work With Student Folkloristic Ensembles)

І. І. Польська
Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики (The Historical Modes of Chamber Ensemble Through a Lens of Musical Hermeneutics)

О. Ю. Степанова
Необхідність і свобода як категорії виконавської інтерпретації фортепіанних сонат М. Клементі Ор. 2 (Necessity and Freedom as a Category of Performance Interpretation of M. Clementi’s Piano Sonata Op. 2)

В. М. Шейко
Жовтневий переворот 1917 р. та інтелігенція в Україні (The October Coup of 1917 and the Intelligentsia in Ukraine)

Т. П. Сухомлінова
Символіка-Sacra в хоровій кантаті Г. Гаврилець «Stabat Mater»: герменевтичний підхід (Sacra — Symbols in the Choral Cantata by A. Havrylets «Stabat Mater»: Hermeneutic Approach)

Цао Хе
Герменевтичний підхід щодо з’ясування метафоричного змісту колоратурних арій пізнього періоду творчості Шан Деї (Hermeneutic Approach to the Apprehension of Metaphorical Content of Coloratura Arias of the Late Period of Shang Dei’s Creative Work)

Чень Менмен
Герменевтичні глибини композиторської інтерпретації образів класичної китайської поезії у вокальних мініатюрах Хуан Цзи (Hermeneutical Depths of the Composer’s Interpretation of the Images of the Classical Chinese Poetry in Huang Ji’s Vocal Miniatures)

О. В. Шутенко
Герменевтика та контекстуальна залежність судового рішення (Hermeneutics and the Contextual Dependence of a judicial Decision)

О. М. Юркевич
Герменевтична логіка в методології гуманітарного пізнання (Hermeneutic Logic in the Methodology of Liberal Arts Knowledge)

В. С. Горєлова
Інтерпретація образу батька Євгеном Бондаренком у фільмі «Зачарована Десна» (Interpretation of an Image of the Father by Evhen Bondarenko in Movie «The Captivated Desna»)

В. Г. Бойко
Естетичне сприйняття й художня свідомість диригента-хормейстера (The aesthetic Perception and the Artistic Consciousness of the Choral Conductors)

Н. Ю. Зимогляд
IV фортепіанний концерт А. Рубінштейна: питання виконавських традицій та піаністичної культури (Anton Rubinstein’s Piano Concerto № 4: Performing Traditions and Pianistic Culture)

А. М. Бойко
Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60рр. (The Formation and Development of Variety-Vocal Art in China In 1910s — 1960s)

С. Б. Манько
Полістилістичність естрадного вокального мистецтва на початку XXI ст. (на прикладі українських сучасних артистів) (Vocal Pop Art Polistylism of the Early 21st Century (The Case of Modern Ukrainian Singers))


Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування