Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 56. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 5 від 26.05.2017 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Музичне мистецтво

Н. А. Бєлік-Золотарьова
Періодизація оперно-хорової творчості українських композиторів другої половини ХХ ст. (The Periodization of Opera and Choral Oeuvres of the Ukrainian Composers of the Second Half of the ХХ cen.)

Лі Шуай
Джаз у сучасному фестивальному просторі України (Jazz in the Contemporary Festival Space of Ukraine)

М. С. Березуцька
Діалектика еволюції бандурного мистецтва (Dialectics of Bandura Art Evolution)

В. В. Воскобойнікова
Інтерпретація християнської символіки в літургічних жанрах православної музики (The Interpretation of the Christian Symbolics in Liturgical Genres of the Orthodox Music)

Лю Бінь
Деміургійно-есхатологічна концепція прологу опери А. Сальєрі «Тарара» (Demiurgical and Eschatological Conceptual Idea of the Operatic Prolog by Antonio Salieri «Tarare»)

Розділ 2. Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

К. В. Бортник
Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені ХАТОБу в другій половині ХХ ст. (The Trends of the Choreographic Embodiment of Mythological Subjects on the Stage of KHNAOBT (Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater) in the Second Half of the 20th century))

І. І. Герц , Т. В. Нечаєнко
Тілесність як компонент танцювальної виразності (Physicality as a component of dance expression)

О. В. Єрошенко
Вокалізи як засіб розвитку професійного голосу студентів спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» (Vocalizes As Development Tool of the Professional Voice of Students of Specialization «Performing Arts of Drama Theatre and Cinema»)

І. В. Зборовець
Твори Гі де Мопассана на екрані українського телебачення (Guy de Maupassant’s Works On Ukrainian TV)

Т. О. Казначеєва
Прояв української ментальності в жанрах гопака та козачка в операх С. Гулака-Артемовського та М. Аркаса (The Demonstration of Ukrainian Mentality in the Genre of Hopak and Kazachok in the Operas by S. Hulak-artemovsky and M. Arkas)

Г. В. Курінна
Конструкція кінодраматургії як засіб маніпуляції сприйняттям глядача (на прикладі праці У. Індика «Психологія для сценаристів») (Screenplay Framework as a Method of Manipulation of the Perception of the Viewer: Case Study of William Indick «Psychology for Screenwriters: Building Psychological Conflict in Your Script»)

А. О. Лазаревська
Основні принципи хореографії постмодерну (The Basic Principles of the Postmodern Choreography)

Є. Ю. Сластіна
Бароковий танець та його сучасні дослідники (Baroque Dance and Its Contemporary Researchers)

К. В. Островська
Традиції української народної хореографії як засіб виховання національного менталітету дошкільнят (Traditions of the Ukrainian Folk Choreography as a Way of Education of the National Mentality of Preschool Children)

Лі Хань
Використання історичного костюма у фільмах жанру «фентезі» в китайському кінематографі (Using a Historical Costume in Fantasy Motion Picture Films in the Chinese Cinema)

С. Б. Манько
Створення стилю-іміджу артиста в контексті сучасної масової культури (на прикладі українських естрадних виконавців) (Creating Singer’s Image Style in the Context of Modern Mass Culture (The Case of Ukrainian Pop Singers))

І. М. Ян
Декораційне оформлення вистав українського музично-драматичного театру як чинник збереження національно-культурної ідентичності (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) (Decorative Design of Performances in the Ukrainian Music and Drama Theatre as a Factor of Preservation of National Cultural Identity (Last Third of the XIX cen. – the early XX cen.))

А. Е. Пашкевич
Вистави трупи Вс. Мейєрхольда 1908 р. як новий естетичний досвід харківського глядача (Performances of V. Meyerhold’s Repertory Theatre in 1908 as a New Aesthetic Experience of Kharkiv Audience)

Розділ 3. Теорія та історія мистецтв

О. В. Вакуленко
Колірні тренди в сучасному веб-дизайні (Colour Trends in Modern Web Design)

О. Г. Рощенко
Українська симфонія пам’яті мучеників бабиного яру: доля автора та його твору (Ukrainian Symphony in Memory of the Martyrs of Babi Yar: the Destiny of the Author and his Work)

В. М. Шейко
Інтелігенція й революція в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (The Intelligentsia and Revolution in Ukraine (late 19th – early 20th centuries))

І. А. Гайденко
Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі fibonаcciphonia для оркестру (The Practice of Using Numerical Sequence of Leonardo From Piza in Fibonacciphonia for Orchestra)

Н. В. Губрій
Михайло Верхацький як театральний критик: на прикладі рецензії на виставу «Гамлет» (1935 р.) в узбецькому драматичному театрі імені Хамзи (Mykhailo Verkhatskyi as a Theater Critic: the Case of the Review to the Representation of «Hamlet» (1935) in Hamsy Drama Theater of Uzbekistan)

Н. С. Золотарьова
Метод шекспіризації в «Reminiscences des “Puritains”» Ференца Ліста (Method of Shakespearization in «Reminiscences des “Puritains”» by F. Listz)

Т. П. Іванніков
Гітарні цикли М. Кастельнуово-Тедеско: символічні аспекти художніх образів (M. Castelnuovo-tedesco’s Guitar Cycles: Symbolic Aspects of Art Images)

А. І. Калашникова
Творчість українських композиторів 20-х рр. ХХ ст. (Creative Work of the Ukrainian Composers of the 1920s)

В. О. Чебан
Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну (The Features of Female Image in the Portraits of Outstanding Masters of the Art Nouveau Period)

К. І. Шкурєєв
Проблема культурного героя у створенні балетів для дітей (The Issue of a Cultural Hero in Creating Ballets for Children)

Т. В. Пасічинська
Стилі кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури ХVIII–XX ст. (історичний аспект) (Cajun and Zydeco Styles in the Context of American Music Culture of 18th — 20th century (Historical Aspect))

К. В. Ситченко
Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю (Forming Cultural Content of the Concept of Physicality in the Studies of Physical Culture and Art of Dance)

Рецензії

В. М. Шейко
Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті