Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 55. Серія: Культурологія

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 2 від 24.02.2017 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Культурологія

Волков С. М., Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А., Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В., Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В., Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т., Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Теорія та історія культури

З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров
Повернення до нелокальності: про методологічні «зсуви» в культурології та мистецтвознавстві (Returning to Non-Locality: The Methodological «Shift» in Cultural Studies and Art Criticism)

З. М. Остропольська
Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття друга) (Technogenic Culture: Anthropological Dimension (The Second Article))

В. О. Радзієвський
Теорія субкультур у системологічному дискурсі культурології (The Systemology in Subculture Theory: Discourse of Culture Studies)

В. Є. Данилова
Події в емпіричній та художній дійсності. Особливості їх зближення (Events in the Empirical and Artistic Reality. Specific Features of their Convergence)

М. О. Чумаченко
Сакралізація світла як інструмент конструювання образу святого в агіографічному міфі (Light Sacralization as an Instrument of Saint’s Character Development in Hagiographical Myth)

Н. Є. Шолухо
Культурологічна рецепція тілесності в «Театрі жорстокості» антонена арто (Culturological Reception of the Corporeity in «The Theater of Cruelty» by Antonin Artaud)

Е. В. Германова де Діас
Культурологічні аспекти трансцендентального екзистенціалізму Карла Ранера (The Culturological Aspects of the Transcendental Existentialism by Karl Rahner)

М. В. Дяченко
Тема життя і смерті в етичній філософії Сенеки (The Theme of Life and Death in Seneca's Ethical Philosophy)

А. А. Кікоть
Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби (Cross-dressing of a Theatrical Costume of the Renaissance Epoch)

А. С. Колмикова
Засоби масової інформації — репрезентанти поведінкових моделей фанатів (Mass Media as Representatives of Fans’ Behaviour Profiles)

В. С. Мірошниченко
Метамодернізм, осциляція, інтерпеляція (Metamodernism, Oscillation, Interpellation)

М. С. Миронов
Поняття «творчість» в античній та середньовічній філософії (Definition of «Creative Work» in the Ancient and Medieval Philosophy)

Г. Ю. Новікова
Середовищний музей як феномен нової музеології (Environmental Museum as a Phenomenon of new Museology)

І. А. Куриленко
Художній текст як віддзеркалення тексту культури (Artistic Text as a Reflection of the Text of Culture)

О. І. Парфьонова
Нефігуративні арт-практики початку ХХ ст. і «дегуманізація мистецтва» Х. Ортеги-і-гассета (Non-figurative Art Practices of the Early 20th Century and «Dehumanization of Arts» by Jose Ortega-Y-Gasset)

А. О. Фененко
Феноменологія музеалізованого віртуального простору (The Phenomenology of Musealised Virtual Space)

О. С. Частник
«Ірландські паби» в Україні: комерціалізація одного культурного стереотипу («Irish Pubs» In Ukraine: Commercialization of a Cultural Stereotype)

Розділ 2. Українська культура

В. М. Шейко
Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об’єднань України: культурологічний аспект (Historiographic and Source Studies Analysis of Transformation of the Processes of Forming and Developing Cultural and Artistic as well as Artistic and Literary Associations of Ukraine: Culturological Aspect)

Л. В. Лисенко
Лінгвокультурний та ментальний образ українства в стереотипних уявленнях (Linguocultural and Mental Image of Ukrainians in Stereotyping)

В. Г. Лєвіна
Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей (Ukrainian National Revival and Zionism: from the Historical and Cultural Parallels to the Present-Day Dialogue of Ideas)

І. М. Наколонко
Ключові аспекти формування культури здорового способу життя населення України (Key Aspects of a Healthy Lifestyle Formation in the Culture of the Population of Ukraine)

Я. К. Сапего
Національний академічний ансамбль пісні й танцю України «Гуцулія» як феномен хореографічної культури Прикарпатського регіону (National Ukrainian Academic Song and Dance Ensemble «Hutsulia» as a Phenomenon of Subcarpathian Choreographic Culture)

А. Л. Щербань
Динаміка традицій орнаментації кераміки лівобережної України: культурологічний аспект (The Dynamics of the Traditions of Ceramics Ornamentation in the Leftbank Ukraine: Culturological Aspect)

М. О. Строгаль
Роль фандрейзингу в розвитку закладів культури України (The Role of Fundraising in the Development of Cultural Institutions of Ukraine)

Л. Д. Божко
Культурологічні аспекти розвитку правових засад туризму в Україні (Culturological Aspects of the Legal Foundations of Tourism in Ukraine)

К. В. Кислюк
Мовно-медійні практики та культурна ідентичність українців у 2014–2016 рр.: «Перемоги» та «Зради» (Language and Media Practices and Cultural Identity of Ukrainians in 2014–2016: «Victories» and «Defeats»)

О. О. Кухаренко
Українська весільна обрядовість і сексуальна культура (Ukrainian Wedding Ritualism and Sexual Culture)

В. А. Левицька
Становлення мистецької позашкільної освіти на кримському півострові (Formation Artistic School Education on the Crimean Peninsula)

Х. С. Домащук
Діяльність мистецьких галерей Львова кінця 80-х — початку 90-х рр. ХХ ст. (The Activities of Lviv Art Galleries in the Late 80s — Early 90s of the 20th Century)

К. І. Шкурєєв
Антропоморфні фактори створення балетів (ХХ ст.) (Anthropomorphism and Animism as the Unchangeable Factors of the Ballet Creation (The 20th Century))

Рецензії

О. Г. Рощенко
Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі культурології і мистецтвознавства: освітній вимір