МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць


За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Друкується двома сериями: серія "Культурологія" та серія "Мистецтвознавство".

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" та в пошуковій системі Google Scholar.

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Періодичність: 4 рази на рік