Ігровий дискурс культури як об’єкт наукового осмислення

I. A. Kurilenko

Анотація


Розглянуто праці вітчизняних та іноземних науковців (філософів, культурологів, літературознавців) у контексті інтерпретації ігрового дискурсу культури. Особливу увагу приділено смисловому вираженню поняття «гри» епох античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, Нового часу (модернізму) та постмодернізму. У контексті ігрової проблематики, що окреслена Б. Паскалем, І. Кантом, Ф. Шиллером, Г. Спенсером, В. Вундтом, Ф. Ніцше, З. Фройдом, Й. Гейзінгою, Х. Ортегою­і­Гассетом, М. Бахтіним, Г. Гессе, Ж. Деррідою, Р. Бартом та іншими вченими, розглядаються питання типології ігор, сутнісних ознак і дефініції гри. Доведено, що буття гри надзвичайно розповсюджене і багатогранне: гра проходить крізь всю історію культури і проникає в життя людини. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика / Р. Барт. — М. :

Прогресс, 1989. — 616 с.

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренесанса / М. Бахтин. — М. : Худ. лит., 1990. — 543 с.

Гессе Г. Гра в бісер : роман / Г. Гессе ; пер. з нім. — Харків : Фоліо,

— 510 с.

Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук

/ Ж. Деррида // Французская семиотика: От структурализма к пост-

структурализму ; пер. с фран., вступ. ст. Г. К. Косикова. — М. : Прогресс, 2000. — С. 407–427.

Кант И. Критика способности суждения / И. Кант. — М. : Искусство,

— 367 с.

Левандовский А. Об Артуриане, рицарях Круглого стола и просто рицарях [Электронный ресурс] / А. Левандовский. — Режим доступа: http://www.countries.ru/library/middle_ages/pasturo/uvod.

htm. — Загл. с экрана.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла [Электронный ресурс] / Ф. Ницше. — Режим доступа: http://liebegemany.com/books/philosophy. — Загл. с экрана.

Отега-и-Гассет Х. Дегуманизиция искусства / Х. Ортега-и-Гассет. — М. : Искусство, 1991. — 704 с.

Паскаль Б. Мысли / Б. Паскаль. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. — 368 с.

Терещенко Н. А. Постмодерн как ситуация философствования / Н. А. Терещенко, Т. М. Шатунова. — СПб. : Алетейя, 2003. — 192 с.

Фрейд З. Я и Оно / З. Фрейд. — М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков: Фолио, 1999. — 1040 с.

Хейзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга ; пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова. — М. : Прогресс-Традиция, 1997. — 416 с.

Шиллер Ф. Письма об эстетическрм воспитании человека / Ф. Шиллер // Шиллер Ф. Собр. соч. : в 7 т. / Ф. Шиллер. — М. : Гос. изд. худ. лит., 1957. — Т. 6. — С. 251–358.

Эльконин Д. Психология игры / Д. Эльконин. — М. : Владос, 1999. — 360 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net